Portfólio

Portfólio

eXtenDesk

Je univerzálny integračný komponent pre prístup k elektronickej schránke eDesk na www.slovensko.sk. Jeho využitím splníte povinnosti právnických osôb vyplývajúcich zo zákona 305/2013. eXtenDesk nie je naviazaný na konkrétnu registratúru alebo informačný systém, poskytuje štandardné rozhrania vo forme SOAP rozhraní pre integráciu s riešeniami tretích strán.

Riešenie eXtenDesk bolo vyvinuté v spolupráci s VarX a je prevádzkovateľom UPVS akceptované ako riešenie, ktoré v prípade nasadenia ako SaaS nevyžaduje pre koncového používateľa nutnosť uzatvárať Dohodu o integračnom zámere a prechádzať celým procesom integrácie. S využitím tohto komponentu navyše naplníte požiadavky vyhlášky 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry.


Prečítať viac

SharePoint eXtender

Je to nástroj pre všetkých vlastníkov licencii SharePoint na automatizovaný prístup k modulom portálu UPVS.

Podľa zákona 305/2013 sú právnické osoby (PO) od 1.7.2017 a orgány verejnej moci (OVM) od 1.11.2016 povinné pristupovať ku svojim schránkam eDesk na Ústrednom portáli verejnej správy (UPVS). Ak je po tomto termíne do eDesk doručená správa, považuje sa automaticky za doručenú, čím začínajú plynúť lehoty, termíny a záväzky vyplývajúce z doručených podaní alebo rozhodnutí štátnej správy.
Prečítať viac

SCRIPTURA ENGAGE

SCRIPTURA ENGAGE je nástroj riadenia zákazníckej komunikácie (CCM). Umožňuje vytvárať a dohliadať na kompletnú komunikáciu so zákazníkom, bez ohľadu na zvolený komunikačný kanál (mass print, email, online, sociálne siete, interaktívna komunikácia).

Prečítať viac

CECILKA

CECILKA je komplexný informačný systém pre poskytovateľov sociálnych služieb pokrývajúci nosné oblasti týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb. Vychádza zo zákona o sociálnych službách a predpokladá možnosť pripojenia rôznych typov účastníkov právnych vzťahov podľa tohto zákona.

Prečítať viac

TaskItEasy (BPM)

TaskItEasy je pokročilý „web based“ nástroj pre modelovanie a riadenie podnikových procesov - Business Process Modeling (BPM). Užívateľom poskytuje možnosť vlastnej tvorby a správy workflow, prehľadné monitorovanie nastavených procesov ako aj správu úloh, ich delegovanie až po schvaľovací proces. 
Jedna aplikácia môže riadiť všetky podnikové procesy!


Prečítať viac