eXtenDesk

Je univerzálny integračný komponent pre prístup k elektronickej schránke eDesk na www.slovensko.sk. Jeho využitím splníte povinnosti právnických osôb vyplývajúcich zo zákona 305/2013. eXtenDesk nie je naviazaný na konkrétnu registratúru alebo informačný systém, poskytuje štandardné rozhrania vo forme SOAP rozhraní pre integráciu s riešeniami tretích strán.

Riešenie eXtenDesk bolo vyvinuté v spolupráci s VarX a je prevádzkovateľom UPVS akceptované ako riešenie, ktoré v prípade nasadenia ako SaaS nevyžaduje pre koncového používateľa nutnosť uzatvárať Dohodu o integračnom zámere a prechádzať celým procesom integrácie. S využitím tohto komponentu navyše naplníte požiadavky vyhlášky 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry.

Čo je eXtenDesk

Riešenie eXtenDesk zabezpečuje prístup k schránke eDesk cez rozhrania portálu ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy – slovensko.sk), na základe legislatívnych povinností vyplývajúcich pre orgány verejnej moci aj právnické osoby zo zákona 305/2013.

Modul eXtenDesk slúži na zjednodušenie integrácie existujúcich SW riešení prevádzkovaných v organizáciách OVM (Orgán verejnej moci) alebo u právnických osôb (PO), na moduly ÚPVS, ktoré zabezpečujú elektronickú komunikáciu pri výkone verejnej moci elektronicky.

Je vytvorený ako prostredník komunikácie medzi existujúcim SW vybavením (napr. registratúra, ERP) a modulmi ÚPVS, tak aby existujúce riešenia napĺňali povinnosti vyplývajúce zo zákona.

V prípade použitia tejto našej komponenty tak na Vašej strane realizujete len úpravu Vášho programového vybavenia pre komunikáciu s eXtenDesk modulom, ktorá je oproti celej integrácii na UVPS rádovo jednoduchšia.

Okrem drobnej úpravy vlastného programového vybavenia nemusíte investovať nič do nákup licencií alebo ďalšieho programového vybavenia, nakoľko tento náš modul je možné ponúkať ako submodul Vášho prostredia. Z toho vyplýva nulové riziko investičných výdavkov.

Podstatné prínosy riešenie eXtenDesk

Koncový užívateľ si nemusí žiadať o eID kartu, pristupuje len k rozhraniu dnes používanej Vašej aplikácie, do ktorej sú správy z eDesk doručované.

Koncový užívateľ nemusí prechádzať celým administratívnym procesom integrácie, ako je vytvorenie DIZ, tvorba infraštruktúrneho prepojenia.

Vy ako dodávateľ nemusíte prechádzať celým technologickým procesom integrácie, ako je participácia na DIZ, infraštruktúrne prepojenia, vývoj riešenia podľa štandardov ISVS a zákona 305/2013.

Vy ako dodávateľ nepodstupujete finančné riziká s investíciou do vývoja nových produktov alebo riešení, využívate certifikovaný komponent pre prístup k UPVS, kedy platíte až za predané licencie/prístupy.

Ako eXtenDesk funguje a čo dokáže

Modul eXtenDesk poskytuje zjednodušené funkcie pre zabezpečenie elektronickej komunikácie organizácie pomocou rozhraní pre automatizovanú integráciu, ktoré poskytuje funkcionalita ÚPVS. Tieto sú oproti klasickým integráciám na UPVS jednoduchšie a rýchlejšie.

Konkrétne sa jedná o príjem informačných správ, elektronických úradných dokumentov (OVM, PO), resp. podaní (len OVM) a zasielanie elektronických podaní (OVM, PO), resp. elektronických úradných dokumentov (len OVM).

Modul eXtenDesk je realizovaný nad platformou .NET (verzia 4.5) a je koncipovaný ako web aplikácia určená pre beh v aplikačnom serveri IIS.Ako to vyzerá v praxi

Prijaté správy sa doručujú do eDesku organizácie. Modul eXtenDesk zabezpečí asynchrónnu synchronizáciu prijatých správ, ktoré sú potom prístupné cez rozhrania modulu eXtenDesk pre použitie v aplikácii zákazníka. Spracúva aj správy s elektronickým podpisom.

Asynchrónna synchronizácia prijatých správ modulu eXtenDesk z eDesku zabezpečuje abstrakciu komunikácie voči modulom ÚPVS a umožňuje vyrovnané fungovanie rozhraní modulu eXtenDesk voči aplikácii zákazníka.


Odosielané správy sa odovzdávajú modulu elektronického doručovania, ktorý zabezpečí správne doručenie do eDesku prijímateľa.
Modul eXtenDesk umožňuje odoslať tzv. všeobecné podanie - Odoslanie podania, ďalej Odoslanie informačnej správy a Odoslanie rozhodnutia (elektronického úradného dokumentu).

Pre koho je eXtenDesk určený

Pre všetky právnické osoby a orgány verejnej moci, na základe legislatívnych povinností vyplývajúcich zo zákona 305/2013 Z.z.

Legislatíva
Modul je realizovaný podľa požiadaviek
-    zákona 305/2013 Z.z.
-    výnosu o štandardoch ISVS 55/2014
-    vyhlášky 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry