SharePoint eXtender

Je to nástroj pre všetkých vlastníkov licencii SharePoint na automatizovaný prístup k modulom portálu UPVS.

Podľa zákona 305/2013 sú právnické osoby (PO) od 1.7.2017 a orgány verejnej moci (OVM) od 1.11.2016 povinné pristupovať ku svojim schránkam eDesk na Ústrednom portáli verejnej správy (UPVS). Ak je po tomto termíne do eDesk doručená správa, považuje sa automaticky za doručenú, čím začínajú plynúť lehoty, termíny a záväzky vyplývajúce z doručených podaní alebo rozhodnutí štátnej správy.Ako čítať elektronické správy

Pre štandardný prístup k eDesk  musia mať štatutári nový elektronický občiansky preukaz (eID). Pri prvom prihlásení štatutár môže nastaviť prístup do schránky pre ďalších pracovníkov, ako napr. správca registratúry apod.

Druhým spôsobom je integrácia na UPVS. Pre tento krok je však vyžadovaný administratívne náročný proces integrácie, uzavretia Dohody o integračnom zámere s prevádzkovateľom UPVS. Zároveň je nutné počas integrácie dodržiavať štandardy integrácie podľa legislatívy.

Ako to robiť efektívne

Omnoho efektívnejším spôsobom je využiť už zrealizované integračné prepojenie pre prechod zložitým byrokratickým a vývojovým procesom, ktoré nevyžaduje prístup cez eID a umožňuje automatizovaný prístup.

eXtender umožňuje so správami pracovať v dnes pre Vás zabehnutom prostredí SharePointu vo Vašej spoločnosti. Pracovníci jednoducho spracúvajú v prostredí SharePointu správy tak ako z akéhokoľvek iného vstupného kanálu.

Čo je eXtender?

SharePoint  eXtender je komponent, ktorý umožňuje sťahovať a odosielať správy v prostredí SharePointu bez nutnosti prihlasovania sa cez eID, automatizovane, s dodržaním všetkých legislatívnych aj technologických štandardov a požiadaviek. eXtender je NASES-om (prevádzkovateľom UPVS) akceptovaný ako certifikované SaaS riešenie.

Využívaním tohto riešenia zároveň napĺňate požiadavky vyhlášky 410/2015 Z.z., ak ste klasifikovaný ako pôvodca registratúry.
 
V prípade použitia tejto komponenty na Vašej strane budú správy z eDesk UPVS automaticky sťahované priamo do Vami definovanej SharePoint site.

Okrem samotnej správy je možné definovať metaúdaje, ktoré  chcete ďalej spracúvať. Zo správy z eDesk schránky Vám extrahujeme údaje ako odosielateľ, predmet, telo správy, prílohy. Správu potom môžete spracúvať štandardnými, zabehnutými SharePoint procesmi alebo workflow.

Navyše dáta obsahujú aj technické identifikátory správ, ktoré môžete využiť pri sledovaní vlákna komunikácie vo Vašich SharePoint workflow.


Podstatné prínosy riešenia

Všetky predchádzajúce prínosy a možnosti môžete jednoducho využívať bez nutnosti:


•    používania eID a nastavenia zastupovania,
•    prihlasovania sa na portál www.slovensko.sk,
•    zložitej technologickej integrácie Vášho IS na služby UPVS.    


Prevádzkové prínosy:

•    štatutár Vašej spoločnosti nemusí vlastniť eID kartu,
•    štatutár alebo poverení pracovníci nemusia pristupovať ku GUI portálu www.slovensko.sk,
•    zamestnanci využívajú známe a používané prostredie SharePoint-u,
•    systém automatizovane doručuje správy a ich metadáta,
•    informácie a údaje získané zo správ cez eXtender môžete ďalej spracúvať Vašimi SharePoint procesmi.


Legislatívne zabezpečenie:

•    spĺňate legislatívne požiadavky stanovené o.i. zákonom 305/2013 Z.z., vyhláškou 410/2015 Z.z.,
•    využívate overenú a prevádzkovateľom UPVS certifikovanú službu.